Dalsze korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies przez administratora strony, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz edytować to w opcjach swojej przeglądarki.

Stany Zjednoczone Ameryki? Tak, wysyłamy tutaj!

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCĄ GRAFIKI (PARTNEREM)


§ 1
Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady współpracy Partnera ze Sprzedawcą, polegającej na udostępnianiu Sprzedawcy przez Partnera grafik komputerowych celem umieszczania na Towarach sprzedawanych osobom trzecim (Klientom Sklepu), w zamian za zapłatę przez Sprzedawcę na rzecz Partnera oznaczonego wynagrodzenia.
 • Warunkiem nawiązania współpracy przez Sprzedawcę z Partnerem na warunkach określonych niniejszym regulaminem jest wcześniejsze założenie Konta w Sklepie i zaakceptowanie Regulaminu Sklepu. W związku z tym, niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie treści Regulaminu Sklepu.
 • Na gruncie niniejszego regulaminu poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
 • Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Klient - osoba korzystająca ze Sklepu, która założyła Konto w Sklepie i zaakceptowała treść Regulaminu Sklepu.
 • Konto - zbiór informacji o Kliencie lub Partnerze, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta lub Partnera w ramach Sklepu.
 • Partner - Klient, który zaakceptował niniejszy Regulamin.
 • Regulamin lub RWDG - niniejszy regulamin współpracy z dostawcą grafiki (Partnerem)
 • Regulamin Sklepu - regulamin Sklepu Internetowego, dostępny pod adresem (link)[a].
 • Sklep lub Sklep Internetowy - sklep internetowy, działający pod adresem liveheroes.com, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje Towary Klientom;
 • Sprzedawca - Jakub Chmielniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "LETHE Jakub Chmielniak" z głównym zakładem pod adresem: ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 937-24-97-177, Regon: 241353364, Tel/fax +48 33 486 73 02, email: info@liveheroes.com
 • Towary - towary dostępne za pośrednictwem Sklepu.

§2
Rejestracja konta

 • Klienci mają możliwość rejestracji swej marki i uzyskania statusu Partnera poprzez:
 • zarejestrowanie Konta na witrynie Sklepu, zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie Sklepu,
 • zarejestrowanie konta PayPal na witrynie www.paypal.com,
 • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i uzupełnienia danych podanych przy rejestracji Konta (jeżeli zachodzi taka potrzeba),
 • weryfikację danych Klienta w formie dokonania próbnego przelewu.
 • Klient przyjmuje do wiadomości, że witryna www.paypal.com prowadzona jest przez osobę trzecią, niezależną od Sprzedawcy. W związku z tym, Sprzedawca nie ma wpływu na warunki ewentualnych umów zawieranych przez Klienta z ww. osobą (w tym zwłaszcza: w zakresie rejestracji i prowadzenia konta PayPal), a także nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie owych umów.
 • Po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 1 lit. a i b, Klient powinien wejść na zakładkę „profil” w ramach opcji Konta oraz wybrać przycisk „weryfikacja tożsamości”. Następnie Klient zostanie poproszony o:
 • akceptację niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oraz
 • wskazanie, czy udostępnianie przezeń grafik w ramach Sklepu będzie realizowane w ramach działalności gospodarczej, a jeśli tak – to podanie nazwy owej działalności (firmy), rodzaju oznaczenia używanego do identyfikacji Klienta jako podatnika oraz treści owego oznaczenia (nr NIP/VAT itd.).
 • W dalszej kolejności Sklep automatycznie przekieruje Klienta do witryny www.paypal.com celem realizacji przelewu próbnego kwoty 1 EUR (euro) na rachunek Sprzedawcy. Przelew ten jest konieczny dla weryfikacji danych określających tożsamość Klienta, wskazanych przy rejestracji w Sklepie.
 • Dane Klienta muszą być zgodne z danymi zlecającego przelew próbny. W razie niezgodności Sprzedawca zwróci otrzymaną kwotę na rachunek, z którego została wpłacona, a procedurę wskazaną w ust. 3 i 4 powyżej należy rozpocząć od nowa.
 • W przypadku prawidłowego dokonania rejestracji marki (to jest wykonania wszystkich kroków, opisanych w ust. 1 Klient nabywa status Partnera, a wraz z nim – wszelkie prawa i obowiązki zastrzeżone dla Partnera w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku kwota objęta przelewem próbnym nie podlega zwrotowi.

§3
Grafiki i kredyty

 • W razie zawarcia przez Sprzedawcę w ramach Sklepu umowy sprzedaży Towarów z nadrukowaną grafiką Partnera, udostępnioną zgodnie §9 Regulaminu Sklepu – Sprzedawca przyzna Partnerowi kredyty w ilości uzależnionej od ceny Towaru, to jest: jeżeli Klient zakupi towar o wartości 30€, Partner otrzyma 20% ceny towaru, 60 kredytów (1 kredyt = 0,10€). W przypadku zamówień hurtowych wysokość kredytów wynosi 5% ceny towaru.
  • Kredyty zostaną przyznane w terminie 21 dni od realizacji zamówienie na dany Towar, pod warunkiem, że nabywca nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
  • Wartość jednego kredytu odpowiada 0,10 EUR (słownie: dziesięć eurocentów).
  • Stan sprzedaży Towarów, o których mowa w ust. 1, a także ilość kredytów przyznanych Partnerowi w związku z ową sprzedażą może być monitorowana przez Partnera za pośrednictwem zakładki „marka”, dostępnej w danych Konta.
  • Z chwilą zgromadzenia przez Partnera 250 kredytów, Partner zyskuje prawo dokonania ich wypłaty na swe konto Paypal. W tym celu Partner powinien kliknąć „transferuj pieniądze” w ramach Konta. Wówczas Sprzedawca niezwłocznie zleci dokonanie odpowiedniego przelewu kwoty odpowiadającej sumie kredytów Partnera, ustalonej w euro zgodnie z przelicznikiem wskazanym w ust. 3.
  • Partner ma prawo żądać również wypłaty kredytów w ilości mniejszej niż 250 – ale tylko w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących usunięciem Konta Partnera, w tym zwłaszcza na skutek: a) przesłania przez Partnera odpowiedniego wniosku, b) braku zgody Partnera na zmiany niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Sklepu lub c) zakończenia działalności przez Sklep. Żądanie takie należy przesłać pisemnie, na adres ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała lub pocztą elektroniczną na adres: info@liveheroes.com.
  • W przypadku Partnerów będących a) osobami fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej lub b) osobami prowadzącymi taką działalność, ale nie posiadającymi w Polsce rezydencji podatkowej - Sprzedawca jako płatnik pobierze w chwili wypłaty zaliczkę na podatek dochodowy (w przypadku polskich rezydentów) albo zryczałtowany podatek u źródła (w przypadku nierezydentów).
  • Sprzedawca ma prawo oferować Towary z grafiką Partnera także poza Sklepem, w tym zwłaszcza poprzez inne prowadzone serwisy internetowe. W takim wypadku, powinien jednak informować Partnera o ilości Towarów sprzedanych tą drogą i przyznawać kredyty zgodnie z ust. 1 najpóźniej na koniec kwartału.

  §4
  Marka

  • Partner ma możliwość zdefiniowania swej marki w ramach Sklepu poprzez określenie:  nazwy marki, opisu, logo, bannera, odnośników do witryn stworzonych na potrzeby marki w portalach społecznościowych itd. Logo powinno przy tym stanowić grafikę o rozdzielczości co najmniej 400x400 pikseli, a banner – 1240x435 pikseli.
  • Marka powinna indywidualizować Partnera w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację i odróżnienie od innych marek.
  • Sprzedawca ma prawo używać treści, o których mowa w ust. 1, do oznaczenia Partnera lub Towarów opatrzonych grafikami Partnera – w szczególności w ramach oferty Sprzedawcy (np. prezentowanej za pośrednictwem Sklepu), wszelkich materiałach promocyjnych itd. W tym celu Partner udziela Sprzedawcy nieograniczonej czasowo lub geograficznie licencji niewyłącznej, obejmującej następujące pola eksploatacji:
  • utrwalanie lub zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką,
  • wprowadzanie do obrotu egzemplarzy
  • rozpowszechnianie treści, w tym zwłaszcza poprzez ich udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (przez internet) – w szczególności celem promocji Sprzedawcy lub Sklepu.
  • wprowadzanie do pamięci komputera lub sieci komputerowych.

  Partner ma prawo udzielać w powyższym zakresie sublicencji osobom trzecim, w tym zwłaszcza swym partnerom handlowym (blogerom zajmującym się modą itd.).

  • Partner oświadcza, iż czynności Sprzedawcy, o których mowa w ust. 3, nie spowodują naruszenia praw osób trzecich. W szczególności zaś:
  • Jeżeli treści, o których mowa w ust. 1, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej (w tym np. autorskich praw majątkowych, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego itp.) – Partner ma prawo upoważnić Sprzedawcę do korzystania z nich w zakresie wskazanym w ust. 3.
  • Jeżeli ww. treści obejmują wizerunek osoby fizycznej – Klient dysponuje zgodą owej osoby na rozpowszechnienie jej wizerunku przez Sprzedawcę w zakresie wskazanym w ust. 3.
  • Przedmiotowe treści według najlepszej wiedzy Partnera nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich, w tym zwłaszcza godności, dobrego imienia, czci, prywatności, twórczości naukowej lub artystycznej, nazwiska lub pseudonimu itd.
  • Sprzedawca ma prawo usunąć niektóre lub wszystkie treści, składające się na markę Partnera, w każdym czasie, w sytuacji gdy:
  • Stwierdzi, iż ich udostępnianie narusza prawa osób trzecich (w tym zwłaszcza na skutek otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o ich bezprawnym charakterze – w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U.2013.1422) lub,
  • Uzna, iż treści są nieodpowiednie z punktu widzenia wizerunku lub strategii marketingowej Sklepu lub,
  • zadecyduje o usunięcia Konta Partnera (w sytuacji, gdy możliwość taka wynika z Regulaminu Sklepu) lub zakończeniu działalności Sklepu.

  §5
  Działania promocyjne

  • Sprzedawca ma prawo w sposób szczególny promować wybranych Partnerów, w szczególności poprzez wyróżnianie ich marek lub Towarów opatrzonych ich grafikami w ramach Sklepu (tzw. Partnerzy Rekomendowani).
  • Wybór Partnerów Rekomendowanych, o których mowa w ust. 1, stanowi uznaniową decyzję Sprzedawcy. Tym niemniej, Sprzedawca może zadecydować o przyznaniu ww. statusu np. w drodze konkursu. O działaniach takich Partnerzy będą na bieżąco informowani.

  §6
  Zmiany regulaminu

  • Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:
  • Partnerzy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.
  • Partnerzy zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy najbliższym logowaniu.
  • Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych w zakresie funkcjonalności objętych niniejszym Regulaminem (utratą statusu Partnera).

  §7
  Postanowienia końcowe

  Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu, jest prawo polskie.